Ønsker du medlemsskab, bedes du kontakte Kasserer Lotte Brønd På:

Mobiltelefon 61665104 eller mail lob@mojagt.dk

 

Vedtægter for Munklinde og Omegns Jagtforening

 

1.

 Navn og hjemsted

  Foreningens navn er Munklinde og Omegns Jagtforening.
Foreningens hjemsted er Ikast kommune.

2.

 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

  Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

3.

Formål og opgaver.

  Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ’s formål.

4.

Optagelse.

  Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5.

Ophør.

  Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter §§36 – 41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.
Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.

Kontingent og hæftelse.

  Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årlig kontingent.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmer regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.
Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

7.

Ordinær generalforsamling

  Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Den ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i november / december måned.
Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkaldelse af den ordinær generalforsamling skal ske i DJ’s medlemsblad, eller på jagtforeningens hjemmeside, -  i årsprogrammet eller ved annoncering i lokal-pressen. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af skriftfører.
c. Formandens beretning.
d. Kassererens beretning og fremlæggelse af det reviderede regnskab.
e. Udvalgsberetning.
f. Udvalgsregnskab.
g. Indkomne forslag.
h. Valg af bestyrelse og suppleanter.
i. Valg til udvalgene inkl. suppleanter.
j. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
k. Eventuelt.

8.

Ekstraordinær generalforsamling.

  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder der påkrævet, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 2 ugers varsles gennem annoncering i lokal-pressen.9. Afstemning.

9.

Afstemning.

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvert medlem har en stemme.
Afstemninger skal sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.

Bestyrelse.

  Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har de overordnede ledelse af foreningen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilsted.
Hvert medlem af bestyrelsen her en stemme.
Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

11.

Tegningsret.

  Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden.
Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12.

Formue og regnskabsår.

  Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitutter eller i sikre værdipapirer.
Regnskabsåret er fra 1. november til 31. oktober.

13.

Revision.

  Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, revidere regnskabet og påtegner dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.